download icon Download volledige pdf more info icon Contacteer ons

Bijlagen

Materialiteitsanalyse 

(GRI 103-1)

Om te bepalen of een aspect van materieel belang is, wordt gebruik gemaakt van een combinatie van interne en externe factoren. In onderstaande matrix is de materialiteit van aspecten gerangschikt volgens de volgende criteria:

1. Invloed op beslissingen van belanghebbenden:

  • Frequentie van rapportageverzoeken per individueel aspect
  • Striktheid van de criteria van de belanghebbenden per aspect

2. Belang voor Bekaerts bedrijfsactiviteiten:

  • Inspanningen verricht ter verbetering van de prestaties en/of de reikwijdte van de rapportage
  • Frequentie en gewicht toegekend aan het aspect in de rapportage en communicatie van Bekaert
  • Meetbare KPI’s (Key Performance Indicators) en vooruitgang opgenomen in dit rapport

In onderstaande matrix laat het schaduwvlak de meetbare materiële aspecten zien die in dit rapport zijn opgenomen. 

 

Material aspects (per category):

Economisch:

1. Economische bedrijfsprestaties
2. Steun aan sociale en maatschappelijke initiatieven 
3. Upstream duurzame toeleveringsketen

Milieu:

4. Energie en uitstoot
5. Water
6. Afvalwater en afval

Sociaal:

7. Gezondheid en veiligheid
8. Leren en ontwikkelen
9. Kinder- en dwangarbeid
10. Vrijheid van vereniging
11. Anticorruptie (ethiek)
12. Diversiteit en gelijke kansen
13. Privacy van klanten
14. Mensenrechten
15. Prestatiebeoordelingen

Algemene openbaarmaking van bestuur en ERM

Raad van Bestuur

De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van het algemene beleid van de onderneming, het goedkeuren van de strategie en het opvolgen van de activiteiten. De Raad van Bestuur is het belangrijkste beslissingsorgaan van het bedrijf. Enkel aangelegenheden die door de wet of door de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur heeft momenteel vijftien leden. Hun professioneel profiel omvat verschillende vakgebieden, zoals recht, business, industriële activiteiten, banking & investment banking, marketing & sales, technologie & engineering, HR en consultancy. Een derde van de leden van de Raad van Bestuur is vrouw, in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake diversiteit.

(GRI 102-18 +  GRI 103-2 + GRI 103-3)

De functies van Voorzitter en van Gedelegeerd Bestuurder worden nooit door dezelfde persoon uitgeoefend. De Gedelegeerd Bestuurder is het enig lid van de Raad met een uitvoerende functie. Alle andere leden zijn niet-uitvoerende bestuurders.

(GRI 102-23)

De Raad van Bestuur van NV Bekaert SA heeft op 1 maart 2019 de opvolgingsplannen van zijn voorzitter en bestuurders van de Raad aangekondigd.  
Voor meer informatie over de wijzigingen van de samenstelling in 2019, activiteiten en de vergoeding van de Raad van Bestuur in 2018, kunt u Bekaerts Jaarverslag 2018 raadplegen.

Bekaert Group Executive

Het Bekaert Group Executive draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de onderneming en treedt op onder toezicht van de Raad van Bestuur.
Zoals aangekondigd op 1 maart 2019 is de samenstelling van het Bekaert Group Executive veranderd volgens de nieuwe organisatiestructuur. 
Voor meer informatie over de wijziging van de samenstelling in 2019, prestaties en de vergoeding van het Bekaert Group Executive in 2018, kunt u Bekaerts Jaarverslag 2018 raadplegen.

(GRI 102-18)

Enterprise Risk Management 

Op verzoek van de Raad van Bestuur en het Audit en Finance Comité heeft het management een permanent globaal enterprise risk management (‘ERM’) kader ontwikkeld om de Groep bij te staan bij het beheren van onzekerheid in Bekaerts waardecreatieproces.

Het kader bestaat uit de identificatie, beoordeling en prioritering van de belangrijkste risico's waarmee Bekaert geconfronteerd wordt en van de voortdurende rapportage en controle van die belangrijke risico's (waaronder de ontwikkeling en implementatie van risicobeperkende plannen).

De risico's worden geïdentificeerd volgens vijf risicocategorieën: zakelijke, operationele, juridische, financiële en landspecifieke risico's. De geïdentificeerde risico's worden geclassificeerd op twee assen: waarschijnlijkheid en impact of gevolg. Er worden beslissingen genomen en actieplannen bepaald om de geïdentificeerde risico's te beperken. Ook de evolutie van de risico-gevoeligheid (afname, verhoging, stabiel) wordt geëvalueerd.

Voor meer informatie over Enterpise Risk Management in 2018, kunt u Bekaerts Jaarverslag 2018 raadplegen.

(GRI 102-11)

Algemene informatie over duurzaamheidsrapporting

Bekaerts duurzaamheidsrapport 2018 werd samengesteld volgens de GRI Sustainability Reporting Standards Core optie. Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profit organisatie die economische, milieugerelateerde en maatschappelijke duurzaamheid bevordert.

(GRI 102-54)

Bekaert werd opgenomen in het Ethibel Excellence Investeringsregister. Deze selectie door Forum Ethibel geeft aan dat het bedrijf beter presteert dan gemiddeld in zijn sector in termen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In 2018 werd Bekaert ook erkend voor haar maatschappelijk verantwoord ondernemen door opname in de Ethibel Excellence Index (ESI) Europe - een referentiecriterium voor toppresteerders op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op Vigeo Eriris' onderzoek - en in Kempen SRI.

In 2018 analyseerden de ratingagentschappen MSCI en ISS-oekom de ecologische, sociale en bestuursprestaties van ons bedrijf op basis van de openbaar beschikbare informatie over ons. Hun rapporten worden gebruikt door institutionele investeerders en financiële dienstverleners. In 2018 ontving Bekaert een BBB-beoordeling in de MSCI ESG Ratings (bovengemiddeld) en een C- beoordeling (onder het gemiddelde) van ISS-oekom. 

Voor het tweede jaar op rij kreeg Bekaert het gouden erkenningsniveau van EcoVadis toegekend, een onafhankelijk bureau voor duurzaam ondernemen waarvan de methodologie op internationale CSR-normen gebaseerd is. Het bureau stelt dat Bekaert gelijk of beter presteert dan 99% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in dezelfde sector. 

Als antwoord op de groeiende interesse doorheen de toeleveringsketen om rond de ecologische voetafdruk van activiteiten en logistiek te rapporteren, werkt Bekaert ook mee aan de bevragingen van CDP (vroeger bekend als het Carbon Disclosure Project) omtrent de klimaatverandering en de toeleveringsketen. Voor 2018 ontving Bekaert een D score voor haar Climate Change inspanningen, lager dan het sector gemiddelde en een C score voor haar toeleveringsketen, wat beter is dan het sectorgemiddelde.

Lidmaatschappen en verenigingen

Bekaert beschikt over talrijke zakelijke lidmaatschappen, waaronder verschillende relevante bilaterale kamers van koophandel en algemene sectororganisaties, zoals Agoria, VOKA – Vlaanderen, Wire Association International. Bekaert is ook lid van nationale werknemersverenigingen in alle landen waar Bekaert actief is. 

(GRI 102-13)

Het beleid en nalevingsplan inzake Conflict Free Minerals

Het Bekaert-beleid inzake Conflict Free Minerals en het nalevingsplan zijn beschikbaar op de Bekaert-website.