download icon Download volledige pdf more info icon Contacteer ons

Gezondheid en veiligheid

In 2018 overleden twee collega's aan verwondingen opgelopen in een verkeersongeval in India. We betuigen ons medeleven aan hun familie, vrienden en collega's.  

Na dit tragische ongeval heeft het management alle werknemers aangespoord om altijd een prioriteit te maken van verkeersveiligheid. 

BeCare: een veilig Bekaert voor iedereen

We willen een werkomgeving creëren die niemand schade berokkent. We zijn vastberaden alles te doen wat nodig is om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. 
BeCare, Bekaerts wereldwijde veiligheidsprogramma, is dé manier om dit voor elkaar te krijgen. Het richt zich op het creëren van een veiligheidscultuur met onderlinge afhankelijkheid, het promoten van risicobewustzijn, het uitschakelen van risicotolerantie en het investeren in de middelen en uitrusting die nodig zijn voor een veiliger werkomgeving.

BeCare wil een veilige, risicovrije werkomgeving creëren voor al onze medewerkers en iedereen die in onze vestigingen werkt of ze bezoekt. Tijdens een intensieve training worden medewerkers vertrouwd gemaakt met een uitgebreide set van best practices op het gebied van veiligheid, leren ze onveilige situaties herkennen en oplossen en ontdekken ze hoe ze kunnen bijdragen aan een omgeving waarin zorg voor veiligheid en voor elkaar centraal staat. BeCare heeft het gedrag in onze vestigingen en kantoren en tijdens ontmoetingen met onze businesspartners gewijzigd.

In 2018 hebben we dit wereldwijde programma voor uitmuntendheid op het gebied van veiligheid dat we in 2016 hebben gelanceerd, verder uitgerold. Bij jaareinde 2018 hadden meer dan 22 000 werknemers het BeCare programma gevolgd. We zijn van plan om het proces tegen eind 2020 te voltooien.

Regels die Levens Redden

Bij Bekaert geloven we dat alle incidenten en letsels voorkomen kunnen worden. In overeenstemming met ons BeCare veiligheidsprogramma, en om meer nadruk te leggen op veiligheid in specifieke situaties, hebben we eind 2018 de Regels die Levens Redden geïntroduceerd. De regels zijn eenvoudige do's en don'ts in 10 gevaarlijke situaties die het hoogste potentieel hebben om dodelijk te zijn. Ze zijn van toepassing op iedereen: werknemers, aannemers en bezoekers. Het naleven van deze regels is een voorwaarde voor tewerkstelling en toegang tot onze vestigingen. Het volgen van deze regels en anderen helpen om dit te doen zal levens redden.  (GRI 403-2)

Vanaf januari 2019 worden deze regels uitgerold in alle vestigingen van Bekaert wereldwijd. Elke medewerker wordt uitgenodigd voor een trainingssessie die wordt georganiseerd door de locatiemanager. De trainingen zijn georganiseerd om iedereen te informeren over het belang van de regelgeving, om ervaringen te delen en om de gedragsveranderingen te bespreken conform die regelgeving. Aan het einde van elke sessie wordt iedereen uitgenodigd om hun inzet voor een veilige werkomgeving te tonen door het Regels die Levens Redden-certificaat te ondertekenen.

Een gezonde werkomgeving

Naast de initiatieven van BeCare om veiligheidsrisico's te elimineren, streven we ook naar een gezonde werkplek voor onze werknemers.
Er wordt binnen het bedrijf speciale aandacht besteed aan het omgaan met en opslaan van chemicaliën. Een centrale databank houdt alle chemicaliën bij die in onze fabrieken gebruikt worden en er gelden strenge gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor alle werknemers. Werknemers die worden blootgesteld aan potentieel gevaarlijke materialen doorlopen elke zes maanden een verplichte medische controle.  (GRI 403-3)

Bij Bekaert volgen we de EU REACH-regelgeving nauwlettend om naleving te garanderen. Wij werken samen met onze leveranciers om hun REACH-naleving te verifiëren in het toeleveringsproces van grondstoffen. Bovendien identificeren we mogelijk zorgwekkende stoffen om een proactieve uitfasering op te starten. In het geval we belangrijke regionale verschillen identificeren op het vlak van gevarenclassificatie en blootstellingslimieten, definiëren we onze eigen bedrijfsspecifieke gevarenclassificatie en blootstellingslimieten die moeten worden nageleefd als er geen strengere regelgeving van toepassing is.  (GRI 403-7)

Wij controleren werkomstandigheden zoals lawaai, stof en temperatuur en zijn een stappenplan voor verdere verbeteringen aan het uitwerken en implementeren.  (GRI 403-6)

Alle medewerkers en onderaannemers die wereldwijd in de fabrieken van Bekaert werken, dragen aangeboden veiligheids- en gezondheidsuitrusting om de risico's op verwondingen en gezondheidsschade te vermijden. Dit omvat uniformen, stoffilters, oog- en gehoorbescherming, en grijpers, takels en pallets om spoelen ergonomisch te heffen en te verplaatsen.

In onze investeringen houden we rekening met strikte normen, onder meer wat betreft temperatuursomstandigheden in de fabrieken, stofafzuiging, lawaai en CO2-uitstoot.

Bekaert brengt een programma ten uitvoer om de uitstoot van heftrucks en andere bedrijfsinterne voertuigen in de fabrieken te vermijden. Er worden geen leasecontracten verlengd of nieuwe aankopen gedaan van heftrucks met dieselmotor, tenzij er geen alternatief is.

Op 15 februari werd het 'Centro Preventivo Integral Juan Kohn' ingehuldigd in IdealAlambrec, Bekaerts productievestiging in Ecuador. 

Het nieuwe centrum wordt bemand door gekwalificeerde professionals en is uitgerust voor cardiovasculaire en fysieke conditietraining, spierversterking, manuele therapie, mechanotherapie, koude/warmtestimulatietherapie, magneettherapie en massage, en een ruimte voor percutane elektrolyse. (GRI 403-3)

Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek

(GRI 403-4)

In 2018 organiseerde Bekaert haar 11e Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek. Alle fabrieken wereldwijd namen aan dit jaarlijkse evenement deel. Het thema voor dit jaar was 'Verwacht het onverwachte!' en was gericht op het creëren van meer bewustzijn over paraatheid en respons bij noodgevallen. De noodprocedures werden onder ieders aandacht gebracht en Bekaert-fabrieken wereldwijd deelden hun best practices met betrekking tot evacuaties in noodsituaties, EHBO, incidentbeheer, enz. 

Tijdens de Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek werd een nieuwe video met veiligheidsrichtlijnen voor bezoekers geïntroduceerd in al onze vestigingen. De video legt onze standaard veiligheidsrichtlijnen uit aan bezoekers die onze vestigingen betreden en is beschikbaar in 17 talen. 

Veiligheidscijfers 

(GRI 403-2)

Bekaert heeft op groepsniveau een ISO 45001-certificering (voormalige OHSAS-certificering). (GRI 403-1)

Gemiddeld volgde elke werknemer 8 uur veiligheidstraining in 2018.  (GRI 403-5)

In 2018 namen zowel de gerapporteerde incidentsgraad (TRIR) als de ernstgraad (SIF) af in vergelijking met 2017. 

De Lost-Time Incident Frequency Rate (LTIFR) is gestegen in vergelijking met 2017. In het implementatieschema van BeCare wordt rekening gehouden met de incidentgeschiedenis van de locaties, zodat de juiste acties worden ondernomen waarbij de focus ligt op het risico en de prioriteit.

Het is vanzelfsprekend dat we nooit dodelijke ongevallen of ongelukken met levensingrijpende verwondingen willen.  

Bekaert heeft veiligheidsdoelstellingen vastgelegd voor de middellange termijn (2020) en de langere termijn (2025).

In 2018 hadden 27% van de ongevallen het potentieel om levensingrijpende gevolgen te hebben, een daling tegenover de 40% in 2017. We hebben onze initiële doelstelling van 30% tegen 2020 bijgesteld naar 25%. Het is ons doel voor 2025 om het aantal ongevallen met het potentieel om levensingrijpende gevolgen te hebben te laten dalen tot 20%. 

Onze ambitie is om dergelijke incidenten met levensingrijpende letsels tegen 2025 te vermijden.

41% van de ongevallen die bij Bekaert voorkomen, veroorzaken letsels aan handen en vingers. Hoofd- en nekblessures gelden voor 17%, bovenste ledematen voor 16%. Bij veiligheidsprocedures en tijdens veiligheidsopleidingen wordt speciale aandacht besteed aan het voorkomen van dit type letsels. (GRI 403-9)

In 2018 implementeerde Bekaert alle noodzakelijke maatregelen, beleidslijnen, procedures en processen voor conformiteit met de AVG (GDPR), waaronder de medische gegevens met betrekking tot personeel. (GRI 403-3)

 

(GRI 403-9)

 

             

 

(GRI 403-9)

           

(GRI 403-9)

Letsels per regio

Groepsdata per regio LTIFR(1) Totaal
LTIFR(1) Bekaert
LTIFR(1) Onder-aannemer SIF graad(2) Totaal SIF graad(2) Bekaert SIF graad(2) Onderaanemer TRIR (3)Totaal TRIR(3) Bekaert  TRIR(3) Onder-aannemer
EMEA 9,74 10,25 6,60  0,13 0,16 0,00 13,27 14,06 8,48
Latijns Amerika 5,24 6,04  1,40 0,12  0,15 0,00 6,46 7,52 1,40
Brazilië (JV) 0,88 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00  2,21 2,34 1,81
Noord Amerika 4,21 4,51 0,00 1,05 0,75  5,23 23,13 23,59  20,92
Pacifisch Azië 0,88 1,08 0,35 0,65 0,09 0,00 1,98 2,34 1,05
BBRG 8,86 9,33 4,05 0,00 0,00 0,00 14,83 15,68 6,07

(GRI 403-2)

Letsels per geslacht

Groepsdata per geslacht (medewerkers op de payroll) Mannen
Vrouwen
LTIFR(1) 4,97 2,20
SIF graad(2)   0,14 0,00
TRIR(3)  8,28 3,89

(1) LTIFR: Lost Time Incident Frequency Rate: aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren.
(2) SIF: Serious Injuries and Fatalities: zwaar letsel of dodelijk ongeval per miljoen gewerkte uren.
(3) TRIR: Total Recordable Injury Rate: totaal aantal ongevallen per miljoen gewerkte uren

(GRI 403-2)

Veiligheidskampioenen in geconsolideerde vestigingen

In 2018 hadden vijf vestigingen al meer dan 3 jaar geen veiligheidsincidenten. Vijf andere hadden al 2 jaar geen veiligheidsincidenten en zeven vestigingen waren al meer dan 1 jaar ongevalsvrij.

Gezondheids- en veiligheidscommissies

(GRI 403-4)

Alle medewerkers zijn vertegenwoordigd in formele gezondheids- en veiligheidscommissies bestaande uit managers en medewerkers. Zij helpen het toezicht op gezondheids- en veiligheidsprogramma's op het werk op te volgen en geven advies hierover. Deze commissies zijn actief op alle niveaus van de organisatie.