download icon Download volledige pdf more info icon Contacteer ons

Onze medewerkers

Als bedrijf en als individuen handelen we met integriteit en houden we ons aan de hoogste normen van zakelijke ethiek. We bevorderen gelijke kansen, koesteren diversiteit en willen een risicovrije werkomgeving creëren die niemand schade berokkent. Onze waarden zijn verankerd in onze cultuur en verbinden ons als het One Bekaert-team.

We handelen integer · Wij verdienen vertrouwen · Wij zijn niet te stuiten!

(GRI 102-16)

 

Diversiteit bevorderen

Bij Bekaert geloven we dat samenwerken tot betere prestaties leidt. Als een echt globaal bedrijf stimuleren we diversiteit op alle niveaus van de organisatie. We zien het als een belangrijke bron van kracht voor onze onderneming. Het gaat hierbij niet alleen om diversiteit op het gebied van nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of geslacht, maar ook op het gebied van vaardigheden, businesservaring, inzichten en standpunten.

Bekaert biedt tewerkstelling aan mensen in 40 landen over de hele wereld en van 50 verschillende nationaliteiten. Deze diversiteit wordt weerspiegeld op alle niveaus van de organisatie en in de samenstelling van de Raad van Bestuur.

(GRI 405-1)

DIVERSITEIT IN NATIONALITEITEN 31 december 2018        
  #Mensen #Nationaliteiten #Non-Native(1) % Non-Native
 RAAD VAN BESTUUR 15 4 6 40%
 Bekaert Group Executive (BGE) 8 4 3 38%
 Senior Vice Presidents 15 5 5 33%
 Next leadership level (2) 97 20 46 47%
 TOTAAL LEADERSHIP TEAM 120 29 54 45%

(1)Niet-native = met een andere nationaliteit dan die van de hoofdzetel (België)
(2) Next leadership level = managers op niveau B13 en hoger met uitzondering van BGE en Senior Vice Presidents (Hay-classificatiereferentie)

Het productiekarakter van Bekaerts activiteiten verklaart de voornamelijk mannelijke populatie, in het bijzonder bij operatoren.

(GRI 405-1)

GENDERDIVERSITEIT 31 december 2018  
   #Mensen Mannen Vrouwen
Operatoren
22 029
94%
6%
Bedienden
5 735
70%
30%
Management
1 642
81%  19%
TOTAAL BEKAERT EMPLOYEES
29 406
88%  12%

Bekaert hanteert een wervings- en promotiebeleid dat gericht is op het gestaag verhogen van diversiteit, inclusief genderdiversiteit. Zie het jaarverslag 2018 (hoofdstuk Verslag van de Raad van Bestuur: Corporate Governance) voor informatie over genderdiversiteit in de Raad van Bestuur.

Genderdiversiteit in de Raad van Bestuur en het topmanagement van Bekaert:

GENDERDIVERSITEIT 31 december 2018  
   #Mensen Mannen Vrouwen
RAAD VAN BESTUUR
15
67%
33%
Bekaert Group Executive (BGE)
8
87%
13%
Senior & next leadership level(1)
112
80%  20%
TOTAAL LEADERSHIP TEAM
120
81%  19%

(1) Senior Vice Presidents en managers op niveau B13 en hoger (Hay-classificatiereferentie) met uitzondering van BGE

In 2025 wil Bekaert op elk topmanagementniveau een genderdiversiteitsratio van 33% verzekeren.

(GRI 405-1)

Leeftijdsdiversiteit in de hoogste bestuursorganen van Bekaert:

LEEFTIJDSDIVERSITEIT 31 december 2018  
   #Mensen Leeftijd 30-50 jaar  Leeftijd > 50 jaar
Raad van Bestuur
15
20%
80%
Bekaert Group Executive (BGE)
8
25%
75%

(GRI 405-1)

Personeelscijfers

(GRI 102-8)

Segment
 
  EMEA Noord-Amerika Latijns America Pacifisch Azië  BBRG TOTAAL
 Operatoren 5 837 1 056 4 751 8 616 1 769 22 029
 Mannen 5 057 981 4 639 8 268 1 738 20 683
 Vrouwen 780 75 112 348 31 1 346
Bedienden 1 391 201 1 607 1 809 727 5 735
Mannen 907 125 1 079 1 400 487 3 998 
Vrouwen 484 76 528 409 240 1 737
Management 667 154 238 487 97 1 643
Mannen 556 123 200 369 77 1 325
Vrouwen 111 31 38 118 20 318
Totaal mannen 6 520 1 229 5 918 10 037 2 302 26 006
Total vrouwen 1 375 182 678 875 291 3 401
TOTAAL 7 895 1 411 6 596 10 912 2 593 29 407

De meeste werknemers van Bekaert hebben een vast contract. Werknemers met een tijdelijk contract staan doorgaans op de loonlijst van externe organisaties (Speciale Economische Zones, interimkantoren) en zijn bijgevolg niet inbegrepen in de Bekaert-aantallen. Het totale aantal mensen dat voor Bekaert werkt, inclusief tijdelijke contracten, bedraagt ongeveer 30 000 werknemers.

De meeste Bekaert-medewerkers werken voltijds. Het aandeel dat deeltijds werkt is relatief beperkt en verschilt regio tot regio.

Full-time equivalent tewerkstelling per segment:

(GRI 102-8)

Segment
 
  EMEA Noord-Amerika Latijns Amerika Pacifisch Azië  BBRG TOTAAL
 Operatoren 5 803 1 056 4 751 8 597 1 759 21 967
 Mannen 5 028 981 4 639 8 250 1 728 20 627
 Vrouwen 775 75 112 347 31 1 340
Bedienden 1 360 201 1 607 1 806 718 5 691
Mannen 897 125 1 079 1 400 485 3 986
Vrouwen 463 76 528 406 233 1 705
Management 665 154 238 487 96 1 639
Mannen 555 123 200 369 76 1 322
Vrouwen 110 31 37 118 20 317
Totaal mannen 6 480 1 229 5 918 10 019 2 289 25 935
Total vrouwen 1 348 182 677 871 284 3 362
TOTAAL 7828 1 411 6 595 10 890 2 573 29 297

Respect voor mensenrechten

Bekaert voldoet aan nationale wetgevingen en collectieve arbeidsovereenkomsten. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

We respecteren de rechten en waardigheid van elke werknemer te respecteren. We bevorderen gelijke kansen en discrimineren geen werknemers of sollicitanten op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, geslacht, fysieke handicap, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke voorkeur of vakbondslidmaatschap. We erkennen en waarderen de culturele identiteit van onze teams in alle landen waar we actief zijn en zaken doen.

De werving, verloning, toepassing van arbeidsvoorwaarden, training, promotie en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers gebeurt enkel op basis van beroepskwalificaties

(GRI 102-12)

Gedragscode 

(GRI 102-16)

Conform ons aanwervingsbeleid ontvangt elke nieuwe medewerker een exemplaar van onze Gedragscode met daarin ons beleid en onze procedures en het gedrag dat wij van al onze medewerkers verwachten. 

Onze Gedragscode omvat onder andere belangrijke punten met betrekking tot mensenrechten, kinderarbeid en gedwongen arbeid en anticorruptiebeleid & procedures. Functionele groepen (bv. de aankoopfuncties) kregen ook bijzondere trainingsprogramma's over de gedragscode en anticorruptie en anti-omkoping. Bovendien doet de afdeling Group Internal Audit regelmatig audits naar de naleving van de respectieve beleidsregels en procedures, en beveelt deze correctieve acties aan waar nodig. Alle beleidsregels zijn beschikbaar op het Bekaert Intranet.

(GRI 205-2 + GRI 408-1 + GRI 409-1)

In 2018 hebben we het jaarlijkse proces van engagementhernieuwing voor de Bekaert Gedragscode herhaald en verder uitgebreid. Alle managers over de hele wereld en alle bedienden met toegang tot het wereldwijde online leerplatform van Bekaert dienen jaarlijks de Bekaert Gedragscode te lezen, een test af te leggen over situaties omtrent bedrijfsethiek en hun engagement voor de beginselen van de Code te herbevestigen. Bedienden die (nog) geen toegang hebben tot deze online tool, moesten een formulier ondertekenen om aan te geven dat ze de Gedragscode naleven. 

100% van de managers heeft zijn engagement voor de Gedragscode in 2018 verlengd. Het proces werd verder uitgebreid voor bedienden wereldwijd, waarbij 100% van de 80% doelgroep bevestigde de Gedragscode te zullen naleven. 

Ons doel voor 2020 is om alle managers en bedienden elk jaar hun engagement voor de Gedragscode te laten hernieuwen en om de Gedragscode in zijn geheel toe te voegen bij alle bestaande en nieuwe arbeidscontracten wereldwijd.

Prestatiebeoordelingen

Om sterke prestaties, inzet en voortdurende ontwikkeling van al onze medewerkers te stimuleren, worden de doelstellingen van de groep omgezet in team- en persoonlijke doelstellingen. 

Het performantieopvolgingsproces omvat two-way persoonlijke ontwikkelingsbeoordelingen, transparantie, feedforward en leiderschapsgedrag.

Bekaert heeft een People Performance Management (PPM)-programma ontwikkeld. PPM vervangt de voormalige Personal Development Review en is onze nieuwe manier om de prestaties van mensen te beoordelen en te bekijken hoe we onze doelen in de toekomst beter kunnen bereiken. Als zodanig maakt PPM deel uit van een grotere inspanning om een veel meer prestatiegerichte organisatie te worden. 
 
Het nieuwe prestatiemanagement wordt mogelijk door: een duidelijke afstemming van team- en individuele doelen met de business prioriteiten; het regelmatig sturen en coachen van prestaties; een eerlijke beloning in lijn met de bereikte prestaties; en betere tools waarmee medewerkers hun prestaties en ‘feedforward’-acties gedurende het jaar kunnen bijhouden. Het programma, de tools en het trainingsmateriaal werden ontwikkeld en aangekondigd in 2018, ter voorbereiding van de lancering begin 2019.

(GRI 404-3)

Percentage medewerkers dat een prestatiebeoordeling kreeg in 2018(1):

 

“Hoe we de toekomst veranderen is veel productiever dan het verleden te evalueren”

Vergoedingen en voordelen

We bieden concurrentiële salarissen en beloningen om het financiële, fysieke en algemene welzijn van onze medewerkers en hun gezinnen te verbeteren. Ons aanbod verschilt van land tot land en is veelal afgestemd op het socialezekerheidsbeleid in het betreffende land. Wij bieden een heel scala aan personeelsvoordelen, waaronder pensioenuitkeringen, ziektekostenregelingen, beloningen voor langdurig dienstverband, arbeidsongevallen-/invaliditeitsverzekering en betaald verlof. Zie onderdeel 6.15 van het jaarverslag voor gedetailleerde informatie over personeelsvoordelen.

(GRI 201-3)

Verloningselementen voor fulltime en parttime medewerkers per belangrijke bedrijfslocatie (> 1000 medewerkers):  (GRI 401-2 + GRI 403-6)

Voordeel België Slowakije China Chili US  Indonesië
Levensverzekering Ja
Ja
Ja Ja Ja
Ja
Gezondheidszorg Ja
Nee Ja
Ja Ja
Ja
Invaliditeitsverzekering Ja Ja Ja Ja Ja
Ja
Ouderschapsverlof Ja Ja Ja Ja Ja
Ja
Pensioenregeling Ja Ja Ja Ja Ja
Ja
Aandeelhouderschap Nee Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Deze voordelen worden niet aan tijdelijke werknemers (‘interim-medewerkers’) toegekend, omdat zij niet op de loonlijst van Bekaert staan.

Beëindiging en ontslagvergoeding

Bekaert heeft in 2018 verschillende vestigingen gesloten of geherstructureerd. Het management implementeert dergelijke maatregelen alleen wanneer de opties om de prestaties te herstellen met het oog op het veiligstellen van een duurzame, winstgevende toekomst, mislukt of niet bestaande zijn. 

Bij de uitvoering van dergelijke maatregelen streeft het management ernaar de sociale impact voor de betrokken werknemers te beperken door herindustrialisatie, hulp bij hertewerkstselling en een billijke ontslagvergoeding.